FALUTÖRTÉNET  FALU ADATOK  FÓRUM  FOTÓ ALBUM EGYÉB facebook   Magyarul   English  
         Falutörténet  

|

Röviden |

Legendák ködébe veszõ kezdetei

|

A ravai Unitárius egyház története

|

 

Templom, torony, czinterem

   A templom a falunak közepén fekszik. Itt volt a régi is, mely hogy mikor épült, nem lehet tudni. De hogy a katolikusoktól került az unitárius ok birtokába, bizonyítja azon körülmény, hogy midőn 1804-ben elbontják s építik a jelenlegit, előkerült Szt. János képe és a szenteltvíz-tartó edény; miket azonnal beraktak a fundamentumba. A régi templom is kőből volt építve s a számadási jkönyvek szerint 1728-ban javítják. De már 1779-ben annyira romladozott, hogy a vizsgáló szék azonnal való javítását rendeli el, mivel a zsinat tartása 1780-ban Ravába rendeltetett. (14) Az 1801-ben tartott püspöki vizsgálat jkönyve szerint e régi templom: "párkányokkal táblákra osztott, különböző festékekkel virágozott mennyezetű, négy nagyobb és egy kisebb ónozott ablakkal." Volt benne két festékes, fenyőfából készült chorus. Festékes fenyőfadeszkából készült papi és prédikáló szék; e felett korona, melyek kerületén ilyen felirat: "prédikálj ad az igét. stb."; belül a középen ez évszám: "Anno 1720. K. K. M." A prédikáló szék egyik oldalán: "Uram! ki hitt a mü prédikállásunknak. Isai. L. IlL" A másik oldalán: "Ex verbo, ex exemplo."

Az 1779-ben történt javítás után sem bírja sokáig a dicsőséget a régi templom; 1804-ben elbontják és egészen újat építenek szintén kőből, cserép fedéllel Koncz Márton papsága s Izsák Zsigmond kurátorsága alatt. Belekerül mintegy 3000 mfrtba, nem számítva a szekér és gyalog napszámokat, valamint az eklézsia erdőiből felhasznált faanyagot. 1812-ben megcsinosítják kívül és belül, hogy az ez évben itt tartott zsinatot méltóképp fogadhassák. E zsinaton választják püspöknek Körmöczi Jánost, főjegyzőnek Füzi Jánost s főgondnok, választás is levén, Koncz Márton feljegyzése szerint: "feles számmal gyűltek egybe a consistorok." 1817-ben Kecskés István curator két kart állíttat kő lábakon, melyek egyikén ma is megvan a jelzett évszám. 1818-ban orgonát vesznek 200 Rfrt s 35 köböl búzáért. 1830-ban díszes koronát emelnek a szószék fölé a régi kijavítása és díszítésével 170 Rfrtért, melynek belső kerületén e felírás van: "Isten dicsőségére készíttette a Ravai Unitaria Eklézsia Tiszt. Koncz Márton úr papságában és Idősb Kecskés István curatorságában. 1830." 1832-ben a mennyezet omlással fenyeget, amit kijavíttatnak 400 mfrttal s ekkor teszik a mennyezet közepén e felírást: "Az egy Isten tiszteletére épült 1805-ben, újíttatott 1833." De úgy látszik, e javítás, ha költséges volt is, nem tartós; mert már 1850­ben a mennyezet leszakad s újat készíttetnek 800 mfrttal. 1853-ban eladják az orgonát a magyar-zsákodi eklézsiának 246 mfrtért, s vesznek egy új 8 változatú orgonát 2515 mfrtért. S ugyanez évben 3 új ablakot s még egy ajtót nyittatnak 500 mfrttal. 1884-ben a vadvíz levezetésére alagcsövezik; kemény deszkákkal újból pádimentumozzák s a székeket megfestetik 300 o. ért. frt költséggel.

Ez a jelenlegi díszes templom. - Belvilágának hossza 11 öl, szélessége 7 öl, magassága 31/2 öl. Elfér benne mintegy 500 személy. A torony az 1839-ben tartott püspöki vizsgálat jegyzőkönyve szerint "emlékezetet meghaladó idő előtt építtetett." Azonban a Váraljai István köri esperes által készíttetett s az eklézsiának minden ingó és ingatlan javait leíró könyvben (15) ez áll: "egy igen szép magas kő Torony, melyet épített a ravai eklézsia 1723-ik esztendőben." Valószínűleg valami írás volt a tornyon még 1773-ban. Az alj stylje csakugyan az egyes szomszéd községek nagyon régi tornyaihoz hasonlít, s lehet, hogy az alj maga nagyon régi s 1723-ban ennek megtartásával emelnek újat reá. De az is meglehet, hogy az említett inventárium szerint 1723-ban újraépítik s mintául valamely régi, vagy éppen az azelőtt lehetett tornyot válasszák. 1804-ben a templom építése alkalmával a tornyot is magasítják, új fedélzetet kap, s tetejére az eddigi gomb helyett - a mi unitárius tornyoknál ritkaság - egy forgó pléh kakast tesznek, ami jelenben is megvan.

Harang az említett "Matrix" szerint 1773-ban kettő van. A nagyobbikon ilyen felirat: "Renovata in usum Ecclae. Ravains. Pastore. existente Aenea Dersi Curatore Stephano Ketskés. Anno 1718." A kisebbiken ez: "Verbum. Domini, Manet. in. Aeternum. Anno. 1718." Ez utóbbi helyett 1807-ben öntet egy nagyobb harangot, mi a régi ráadásával 650 mfrtba kerül. Rajta e felírás: "Öntette a Ravai Unitária eklézsia maga költségén T. Koncz Márton papságában N. Izsák Zsigmond curátorságában 1807. Isten dicsőségére Medgyesi Grósz János által." A más kisebb, azelőtt nagyobb 1813-ban elhasad s egy új öntetik 270 mfrttal ilyen felirattal: "Isten dicsőségére öntette a ravai unitária ekklézsia T. Koncz Márton papságában nagyobb Kecskés István curatorságában A. 1813. Segesvári harangöntő Baumgartner János által." És így 1813-ban három harang van, két jó és egy hasadt.

1838-ban órát csináltatnak a toronyba 658 m frttal. 1848-ban a hasadt harangot felsőbb rendeletre ágyúanyagul adják. 1862-ben kicserélik az egyik harangot, s öntetik a jelenlegi nagy 543 fontost, ami a régi ráadásával belekerült 536 osztr. ért. frtba. Felirata: "Öntette a ravai unitária eklézsia 1862." A következő évben önteti a mai kisebb 383 fontost, a régi ráadásával 372 o. é. frtért. Felirata: "Öntette a ravai unitaria eklézsia 1863." E két szépen összhangzó harang szava gyűjti ma is egybe a buzgó híveket, isten házába imádkozni.

Cinterme 1808-ig a jkönyvek szerint "cserefa sasokba, bükk és cserefa deszkákból van, zsindely fedéllel" 1808-ban Kecskés István curator buzgólkodására újat építenek kőből, cserép fedéllel. Ez a ma is fennálló szilárd kőkerítés négyszögben építve, mely két felől utcától, két felől pedig a papi telektől válasza el, az elég szép, tágas cintermet.

<<előző

vissza a menühöz

következő>>